14.12.2007

Første godkjente DEX uttrekk!

Uttrekk fra Vindafjord godkjent

Avlevert uttrekk fra Uni Micro Lønn og regnskap fra Ølen kommune er nå godkjent hos godkjent depotinstitusjon. IKA Rogaland ved Sigve Espeland har gjort en grundig vurdering av uttrekket og kommet fram til at det er klart innenfor kravene om godkjenning. 

Godkjenningsdokumentet er på 10 sider og tar for seg mange aspekter ved uttrekket.  Det er mange interessante momenter som tas opp og noen av kommentarene er knyttet til valg vi har gjort i forhold til DEX. 

Vi mener DEX har blitt bedre fordi vi har gjort de korrekte valgene.


Utvalgte avsnitt fra godkjenningen:

"IKA sine kommentarer:
I følge leverandør av verktøyet DEX som er brukt i denne avleveringen av Uni Micro skal
fulltekst dokumenter konverteres fra produksjonsformat til et godkjent arkivformat. DEX
er her forhåndsinnstilt mot PDF. Visuell sjekk viser at samtlige fulltekstdokumenter i
avleveringen er konvertert til PDF, og filnavnene i tabelluttrekkene er endret til riktig
extention. Denne tekniske funksjonaliteten hvor fulltekstdokumentene tas med som PDFfiler er IKA imponert over."

"...sider ved avleveringen som er automatisk generert via verktøyet DEX er også klart
innenfor kravene til avlevering av elektronisk arkiv til kommunalt arkivdepot slik disse er
formulert samlet sett i "Bestemmelser om elektronisk arkivmateriale som avleveres eller
overføres som depositum til Arkivverket" og "Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og
fylkeskommuner" § 4.1.4..."

"Gitt dette godkjennes avleveringen av Uni Økonomi for Windows fra Vindafjord kommune
(tidl. Ølen kommune)."

Les hele godkjenningsbrevet her.