Lovverket knyttet til avlevering av elektroniske arkiver er delt inn hierarkisk i tre nivåer:
Lover, Forskrifter og andre regler/retningslinjer. 

Følgende linker er ikke ment å være en komplett samling av bestemmelser som kan tre i kraft, men mer en opplisting av de mest sentrale retningslinjene. DEX
Arkivloven


Arkivforskriften

FOR 1986-12-19 nr 2202: Forskrift om offentlighetslovens anvendelse på dokumenter som ikke er papirbasert.

Forskrift (FOR 1999-12-01 nr 1566) om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver

Normalinstruksen for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner

ADDMML - Archives' Data Description and Manipulation Markup Language 


Brev fra Riksarkivet om avleveringsbestemmelser

Noark-3
Noark-4 og Noark-4.1
Noark-5